Resort Therme Laa – Hotel & Silent Spa oslavilo své 20. výročí a s ním i svůj trvalý závazek k udržitelnosti a ekologické odpovědnosti. Lázně Therme Laa, které se nacházejí v srdci regionu Weinviertel, se staly mezinárodním vlajkovým projektem, který zdůrazňuje význam regionálního rozvoje a ekologické udržitelnosti.

Jako přední wellness resort v Dolním Rakousku se snažíme našim hostům nabízet nejen relaxaci a odpočinek na nejvyšší úrovni, ale také přispívat k ochraně životního prostředí. Resort Therme Laa je více než jen místem k odpočinku – je také symbolem udržitelného rozvoje a regionální angažovanosti.

Klíčovým aspektem naší strategie udržitelnosti je úzká spolupráce s regionálními podniky. Téměř všechny naše požadavky, ať už v oblasti stravování nebo v jiných oblastech, jsou pokryty produkty a službami z regionu. Toto regionální zakotvení nejen posiluje místní ekonomiku, ale také snižuje dopravní cesty a s nimi spojené emise.

Společnost Therme Laa vnímá udržitelnost jako trvalý proces. Snažíme se neustále zlepšovat naše zařízení a služby, přičemž vždy sledujeme ekologický dopad. Naše budoucí projekty, jako je například rozšíření o „Silent Villas“, jsou realizovány s ohledem na ekologické stavební postupy a udržitelné provozní koncepty.

V návaznosti na spolkový zákon o energetické účinnosti (EEffG) se jednatelé sdružení VAMED Vitality World rozhodli dobrovolně zavést systém energetického managementu podle normy ISO 50001. Zaměstnanci sdružení VAMED Vitality World si kladou za cíl, během své každodenní práce trvale přispívat k ochraně přírody a životního prostředí.

V rámci systému energetického managementu se sdružení VAMED Vitality World zavázala k efektivnímu a udržitelnému využívání energie a přírodně omezených zdrojů. Spatřuje v tom důležitou součást svých obchodních aktivit, které přispívají k současnému i budoucímu hospodářskému úspěchu.

Sdružení VAMED Vitality World si stanovilo střednědobý cíl vyhodnotit a zavést vhodná opatření k co největšímu snížení emisí CO2 do roku 2040, aby byla v nejlepším případě klimaticky neutrální a zároveň jednala v souladu s ekonomickými zásadami. Tento cíl tak tvoří základ všech aktivit energetické politiky sdružení VAMED Vitality World.

Veškeré činnosti systému energetického managementu podle ISO 50001 jsou prováděny v rámci platných zákonů a předpisů a dalších požadavků (např. požadavků zainteresovaných stran) v souvislosti s energetickou účinností, využíváním energie a spotřebou energie. Pracovníci odpovědní za energetický management sledují změny právních předpisů, posuzují jejich dopad a zajišťují jejich shodu.

Princip energetické účinnosti je zaváděn do podnikatelských procesů a struktur VAMED Vitality World. Sdružení VAMED Vitality World tímto způsobem průběžně a trvale optimalizuje systém určený k řízení a hodnocení rakouského energetického toku.

VAMED Vitality World vyvinulo energeticky

  • důležitá kritéria s cílem zajistit měřitelnost současného stavu,
  • a to z hlediska specifické energetické účinnosti definovat a provádět každoroční opatření pro kontinuální zlepšování
  • energetické účinnosti a identifikovat a bránit neefektivnímu zacházení s energií a zdroji.

Každoročně vypracováváme akční plán pro optimalizaci spotřeby energie a v případě zjištění odchylek přijímáme opatření k obnovení shody.

Ve všech činnostech VAMED Vitality World je kladem důraz na maximálně šetrné zacházení s přírodními zdroji. Při nákupu zařízení a při zajišťování dodávek pro systémy a přístroje klade sdružení VAMED Vitality World význam na zajištění vysoké míry energetické účinnosti a zároveň na dodržování ekonomických zásad. Služby poskytované sdružením VAMED Vitality World

jsou prováděny v souladu s normou ISO 50001, a po konzultaci se zákazníky sdružení VAMED Vitality World jsou prováděny s ohledem na energetickou účinnost a udržitelnost.

Sdružení VAMED Vitality World se zavazuje zajistit dostupnost informací a zdrojů potřebných k dosažení cílů a energetických záměrů. Pracovník odpovědný za řízení energie sdružení VAMED Vitality World je nominován a vybaven potřebnými kompetencemi pro výkon svých povinností. Vedení společnosti jednotlivých středisek podporují činnost centrálního energetického manažera, jeho centrálního týmu a manažera kvality, kteří jsou jmenování pověřencem pro energetický management a rozhodují o uvolnění nezbytných zdrojů pro realizaci identifikovaných opatření. Pracovník odpovědný za řízení energie pravidelně podává jednateli sdružení VAMED Vitality World zprávy o činnosti.

Pro dosažení energetických cílů jsou pro jednotlivá střediska určeni vedoucí, kteří mají přímý vliv na energetickou účinnost při probíhajícím provozu a pracích údržby. Zaměstnanci sdružení VAMED Vitality World jsou pravidelně školeni, aby bylo neustále rozšiřováno jejich povědomí o efektivním využívání energie, při dodržování zákonů a norem souvisejících s energetikou. Míra dosahování cílů je kontrolována pravidelnými audity a operativními schůzkami. Zaměstnanci mohou přispět svými vlastními nápady k realizaci zlepšovacích opatření. Sdružení VAMED Vitality World si klade za cíl motivovat všechny zaměstnance a střediska k efektivnímu využívání energie.
VAMED Vitality World will alle Mitarbeiter und Resorts, die mit ihr zusammenarbeiten, zum effizienten Umgang mit Energie motivieren.

Říjen 2023