1. Oblast použití
1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi poskytovatelem ubytování a hostem.
1.2 Těmito všeobecnými obchodními podmínkami není dotčeno právo na uzavření zvláštních dohod. Pokud je zvláštní dohoda uzavřená s hostem v rozporu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, má tato zvláštní dohoda přednost před těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek, která nejsou zvláštní dohodou dotčena, zůstávají v platnosti.

2. Definice pojmů
2.1 Definice: „Poskytovatel ubytování“: Je fyzická nebo právnická osoba, která za úplatu poskytuje hostům ubytování. „Host“: Je fyzická osoba využívající ubytování. Host je zpravidla také smluvním partnerem. Za hosty se považují také osoby, které přicestovaly se smluvním partnerem (např. rodinní příslušníci, přátelé apod.). „Smluvní partner“: Je fyzická nebo právnická osoba z Rakouska nebo zahraničí, která uzavřela smlouvu o ubytování jako host nebo za některého hosta. „Spotřebitel“ a „podnikatel“: Tyto pojmy je třeba chápat ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele (KSchG). „Smlouva o ubytování“: Je smlouva uzavřená mezi poskytovatelem ubytování a smluvním partnerem, její obsah je podrobněji upraven níže.

3. Uzavření smlouvy – záloha
3.1 Smlouva o ubytování je uzavřena po přijetí objednávky od smluvního partnera poskytovatelem ubytování. Elektronická prohlášení se považují za přijatá, pokud si je strana, které jsou určena, může za běžných okolností převzít a pokud jsou přijata během oznámené pracovní doby poskytovatele ubytování.
3.2 Poskytovatel ubytování je oprávněn uzavřít Smlouvu o ubytování a Smlouvu o poskytnutí prostor pro akce/semináře pod podmínkou, že smluvní partner uhradí zálohu. V takovém případě je poskytovatel ubytování povinen před přijetím písemné nebo ústní objednávky smluvního partnera upozornit na nutnost
uhradit požadovanou zálohu. Pokud smluvní partner se zálohou souhlasí (písemně nebo ústně), považuje se smlouva o ubytování za uzavřenou v okamžiku, kdy poskytovatel ubytování obdrží potvrzení smluvního partnera, který potvrdí svůj souhlas se zaplacením zálohy.
3.3 Smluvní partner je povinen zaplatit zálohu nejpozději 7 dní před poskytnutím ubytování (před příjezdem). Náklady na peněžní transakci (např. poplatky za převod) nese smluvní partner. Pro kreditní a debetní karty platí příslušné podmínky karetních společností.
3.4 Záloha je považována za dílčí platbu dohodnuté platby.

4. Začátek a konec ubytování
4.1 Pokud poskytovatel ubytování nenabídne jinou dobu převzetí pronajatých pokojů, je smluvní partner oprávněn se nastěhovat do pronajatých prostor od 15.00 hodin sjednaného dne („den příjezdu“).
4.2 Pokud je požadováno převzetí pronajatých prostor před 6.00 hod ráno, počítá se předchozí noc jako první přenocování.
4.3 Pronajaté pokoje musí smluvní partner vyklidit do 11.00 hodin v den odjezdu. Pokud nedojde k včasnému vyklizení pronajatých prostor, je poskytovatel ubytování oprávněn účtovat poplatek za další den.

5. Odstoupení od smlouvy – storno poplatek
5.1. Zrušení smlouvy ze strany poskytovatele ubytování: Pokud není dohodnuto jinak, smlouvu o ubytování může poskytovatel ubytování zrušit z objektivně odůvodněných důvodů, a to jednostranným prohlášením nejpozději 3 měsíce před dohodnutým datem příjezdu smluvního partnera.
5.2. Odstoupení od smlouvy ze strany smluvního partnera
5.2.1 Storno podmínky u objednávek denní sazby: Rezervaci lze bezplatně zrušit nejpozději 2 dny před příjezdem, do 18:00. Poté jsou účtovány 100% storno poplatky za zrušení nebo nedostavení se k pobytu.
5.2.2 Storno podmínky pro sazbu NON REF Storno podmínky: Cena platná pro tuto rezervaci může být rezervována pouze s 100% zálohou a nelze ji bezplatně zrušit ani změnit. Vezměte prosím na vědomí, že za všechna zrušení, změny nebo nedostavení se v uvedeném dni příjezdu bude účtována celková částka vaší rezervace.
Rezervací této zvýhodněné nabídky souhlasíte s tím, že v okamžiku rezervace bude z vaší platební karty stržena plná cena pobytu.
5.2.3 Storno podmínky při rezervaci balíčku: Jako záruku platby a rezervace přijímáme tuto rezervaci pouze v případě oznámení platného čísla platební karty a data její platnosti. Storno podmínky: Vaše rezervace může být bezplatně zrušena nejpozději 5 dní před příjezdem do 18.00 hodin. Poté budou účtovány 100% storno poplatky za zrušení nebo nedostavení se k pobytu.
5.2.4 Pokud se smluvní partner nemůže dostavit do ubytovacího zařízení v den příjezdu z důvodu nepředvídatelných mimořádných okolností (např. extrémní sněžení, záplavy atd.), kdy nelze využít žádné možnosti příjezdu, není v tomto případě povinen za den příjezdu zaplatit dohodnutou platbu. Smluvní partner je však poskytovatele ubytování povinen o vzniku takové události co nejdříve informovat.
5.2.5 Povinnost zaplatit za rezervovaný pobyt se obnovuje ode dne příjezdu, pokud je nový příjezd opět možný do tří dnů.
5.2.6 Do 24 hodin před dohodnutým termínem ošetření (masáže/kosmetické procedury, terapeutické procedury) lze toto ošetření zrušit bez zaplacení storno poplatku jednostranným poskytnutím informace stranou smluvního partnera. Po uplynutí tohoto konkrétního času je nutné ošetření uhradit v plné výši.
5.2.7 Na prostory určené pro akce/semináře rezervované smluvním partnerem a na související služby akce se vztahují storno podmínky dohodnuté při uzavření smlouvy o těchto rezervacích.

6. Poskytnutí náhradního ubytování
6.1 Pokud je to pro smluvního partnera přijatelné, může poskytovatel ubytování smluvnímu partnerovi nebo hostům poskytnout přiměřené náhradní ubytování (stejné kvality), zejména pokud je odchylka malá a objektivně zdůvodněná.
6.2 O objektivní zdůvodnění se například jedná, pokud se pokoj(e) stal(y) nepoužitelným(i), případně pokud již ubytovaní hosté prodloužili svůj pobyt, jestliže došlo k překročení počtu rezervací nebo tento krok vyžadují jiná důležitá provozní opatření.
6.3 Případné další náklady na náhradní ubytování hradí poskytovatel ubytování.

7. Práva smluvního partnera
7.1 Uzavřením smlouvy o ubytování získává smluvní partner právo na obvyklé užívání pronajatých prostorů, zařízení ubytovacího zařízení, která jsou hostům obvykle přístupná k užívání bez zvláštních podmínek, a na obvyklé služby.
7.2 Smluvní partner je povinen svá práva vykonávat v souladu s pokyny hotelu anebo pokyny pro hosty (domácím řádem).

8. Povinnosti smluvního partnera
8.1 Smluvní partner je nejpozději do odjezdu povinen zaplatit dohodnutou cenu a případné další částky vzniklé z důvodu samostatného využití služeb jím anebo hosty, kteří ho doprovázejí, plus zákonnou DPH. Platby se provádějí v hotovosti, kartou Maestro (bankomatovou) nebo těmito kreditními kartami: American Express, Mastercard, Diners Club, VISA. Platba poukázkami vydanými nebo přijatými poskytovatelem ubytování je rovnocenná platbě v hotovosti.
8.2 Poskytovatel ubytování není povinen přijímat cizí měny. Pokud bude poskytovatel ubytování v jednotlivých případech akceptovat cizí měny, budou přijímány jako platba podle aktuálního denního směnného kurzu. Smluvní partner nese veškeré související náklady, jako jsou dotazy u společností vydávajících kreditní karty, poplatky za směnu, telegramy atd.
8.3 Smluvní partner odpovídá poskytovateli ubytování za škody, které způsobil on nebo host nebo jiné osoby, které s vědomím nebo vůlí smluvního partnera přebírají služby od poskytovatele ubytování.

9. Práva poskytovatele ubytování
9.1 Pokud smluvní partner odmítne zaplatit dohodnutou odměnu nebo je s touto platbou v prodlení, má poskytovatel ubytování právo na zákonné zadržovací právo podle § 970c rakouského občanského zákoníku a zákonné zástavní právo podle § 1101 rakouského občanského zákoníku na věci vnesené smluvním partnerem nebo hostem. Dieses Zurückbehaltungs- oder Toto zadržovací nebo zástavní právo náleží poskytovateli ubytování k zajištění jeho pohledávek vyplývajících ze smlouvy o ubytování, zejména za stravování, další výdaje vynaložené za smluvního partnera a za případné nároky na náhradu škody
jakéhokoli druhu.
9.2 Pokud je požadována služba na pokoji smluvní strany v neobvyklou denní dobu (po 20.00 hod. a před 6.00 hod.), je poskytovatel ubytování oprávněn účtovat za tuto službu zvláštní poplatek. Tento zvláštní poplatek však musí být uveden v ceníku pokoje nebo v informační složce pokoje. Poskytovatel ubytování může tyto služby odmítnout také z provozních důvodů.
9.3 Poskytovatel ubytování má právo své služby kdykoli fakturovat nebo faktury vystavit průběžně.

10. Povinnosti poskytovatele ubytování
10.1 Poskytovatel ubytování je povinen poskytovat sjednané služby v rozsahu, který odpovídá jeho standardu.
10.2 Zvláštní služby poskytované poskytovatelem ubytování, které nejsou zahrnuty v poplatku za ubytování a podléhají označení, se hradí zvlášť.

11. Odpovědnost poskytovatele ubytování za škodu na vnesených věcech
11.1 Poskytovatel ubytování odpovídá podle § 970 a následujících rakouského občanského zákoníku (ABGB) za věci vnesené smluvním partnerem. Poskytovatel ubytování nese odpovědnost pouze v případě, že byly věci předány poskytovateli ubytování nebo jím pověřeným osobám nebo byly uloženy na místě, které poskytovatel ubytování k tomuto účelu určil. Poskytovatel ubytování nese odpovědnost za vlastní zavinění nebo zavinění svých zaměstnanců a osob cestujících do a z ubytovacího zařízení, pokud není schopen předložit důkaz. Poskytovatel ubytování nese odpovědnost podle § 970 odst. 1 ABGB až do výše 550 EUR. Pokud smluvní partner nebo host bezodkladně nevyhoví žádosti poskytovateli ubytování o uložení svých věcí do určeného místa uložení, je poskytovatel ubytování zproštěn jakékoli odpovědnosti. Výše případné odpovědnosti poskytovatele ubytování je omezena maximálně do výše pojistné částky zákonného pojištění odpovědnosti příslušného poskytovatele ubytování. Je nutné zohlednit zavinění smluvního partnera nebo hosta.
11.2 Poskytovatel ubytování nenese odpovědnost za lehkou nedbalost. Je-li smluvním partnerem podnikatel, je vyloučena i odpovědnost za hrubou nedbalost. V tomto případě nese důkazní břemeno ohledně existence zavinění smluvní partner. Následné nebo nepřímé škody a ušlý zisk nebudou v žádném případě kompenzovány.
11.3 Poskytovatel ubytování ručí za cennosti, peníze a cenné papíry pouze do výše, která aktuálně činí 550 EUR. Poskytovatel ubytování odpovídá za škody
přesahující uvedenou částku pouze v případě, že tyto věci převzal do úschovy s vědomím jejich stavu nebo v případě, že škodu způsobil on sám nebo některý z jeho zaměstnanců. Omezení odpovědnosti podle bodů 12.1 a 12.2 platí obdobně.
11.4 Poskytovatel ubytování může odmítnout úschovu cenností, peněz a cenných papírů, pokud jsou tyto předměty výrazně cennější než ty, které obvykle přechovávají hosté daného ubytovacího zařízení.
11.5 V případě převzaté úschovy je odpovědnost vyloučena, pokud smluvní partner anebo host poskytovateli ubytování neoznámí vzniklou škodu v nejkratším možném termínu. Tyto nároky musí být navíc uplatněny u soudu do tří let od okamžiku, kdy se o nich smluvní partner nebo host dozvěděl nebo mohl dozvědět, jinak právo zaniká.

12. Omezení odpovědnosti
12.1 Pokud je smluvním partnerem spotřebitel, je odpovědnost poskytovatele ubytování za lehkou nedbalost, s výjimkou újmy na zdraví, vyloučena.
12.2 Pokud je smluvním partnerem podnikatel, je odpovědnost poskytovatele ubytování za lehkou a hrubou nedbalost vyloučena. V tomto případě nese důkazní břemeno ohledně existence zavinění smluvní partner. Následné škody, nehmotné škody, nepřímé škody a ušlý zisk úhradě nepodléhají. V každém případě je škoda, která má být nahrazena, omezena výší způsobenou porušením smlouvy.

13. Přítomnost zvířat
13.1 Zvířata lze do ubytovacího zařízení přivést pouze s předchozím souhlasem poskytovatele ubytování a bude-li třeba, pak za zvláštní poplatek.
13.2 Smluvní partner, který si s sebou vezme zvíře, je povinen toto zvíře po dobu svého pobytu řádně opatrovat nebo na něj dohlížet, případně opatrování nebo dohled nad tímto zvířetem zajistit vhodnou třetí osobou, a to na vlastní náklady.
13.3 Smluvní partner nebo host, který s sebou bere zvíře, musí mít odpovídající pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zvířetem nebo soukromé pojištění odpovědnosti, které se vztahuje i na škody způsobené zvířetem. Na žádost poskytovatele ubytování je nutné předložit doklad o příslušném pojištění.
13.4 Smluvní partner nebo jeho pojišťující společnost společně a nerozdílně odpovídají majiteli za škody způsobené zvířaty vnesenými do zařízení poskytovatele ubytování. Škoda zahrnuje zejména ty kompenzační platby poskytovatele ubytování, které je poskytovatel ubytování povinen uhradit třetím osobám.
13.5 Zvířata nejsou povolena v salonech, společenských prostorách, restauracích a wellness oblastech.

14. Prodloužení ubytování
14.1 Smluvní partner nemá právo na prodloužení pobytu. Pokud smluvní partner své přání prodloužit pobyt poskytovateli ubytování včas oznámí, může poskytovatel ubytování s prodloužením smlouvy o ubytování souhlasit. Poskytovatel ubytování není povinen prodloužení ubytování poskytnout.
14.2 Pokud smluvní partner nemůže opustit ubytovací zařízení v den odjezdu z důvodu nepředvídatelných mimořádných okolností (např. extrémní sněžení, záplavy atd.) a všechny možnosti odjezdu jsou zablokovány nebo nepoužitelné, smlouva o ubytování se automaticky prodlužuje o dobu nemožnosti odjezdu. Snížení poplatku za toto období je možné pouze v případě, že smluvní partner nemůže plně využít nabídky služeb poskytovatele ubytování z důvodu mimořádných klimatických podmínek. Poskytovatel ubytování je oprávněn účtovat minimálně cenu, která odpovídá ceně obvyklé mimo hlavní sezónu.

15. Ukončení smlouvy o ubytování – předčasné zrušení smlouvy
15.1 Pokud byla smlouva o ubytování uzavřena na dobu určitou, končí uplynutím této doby.
15.2 Pokud smluvní partner odjede předčasně, je poskytovatel ubytování oprávněn požadovat celou dohodnutou odměnu. Poskytovatel ubytování provede odpočet částky, kterou ušetřil v důsledku nevyužití nabízených služeb nebo kterou získal pronájmem rezervovaných pokojů jiným osobám. Úspora je platná pouze v případě, že v době, kdy pokoje rezervované hostem nejsou využity, a smluvní partner objednávku stornuje, je ubytovací zařízení plně obsazeno a prostory lze pronajmout jiným hostům. Důkazní břemeno ohledně úspor nese smluvní partner.
15.3 Smrtí hosta je smlouva s poskytovatelem ubytování ukončena.
15.4 Pokud byla smlouva o ubytování uzavřena na dobu neurčitou,
mohou smluvní strany od smlouvy odstoupit do 10.00 hodin třetího dne před plánovaným ukončením smlouvy.
15.5 Poskytovatel ubytování je oprávněn vypovědět smlouvu o ubytování s okamžitou platností z podstatného důvodu, zejména pokud smluvní partner nebo host a) využívá prostor značně nešetrným způsobem nebo svým bezohledným, urážlivým nebo jinak hrubě nevhodným chováním vůči ostatním hostům, majiteli, jeho personálu nebo třetím osobám ubytovaným v ubytovacím zařízení znepříjemňuje pobyt nebo se vůči těmto osobám dopouští trestného činu proti majetku, mravnosti nebo fyzické bezpečnosti; b) je postižen infekční chorobou nebo nemocí, která přesahuje dobu ubytování, nebo potřebuje jinou péči; c) neuhradí vystavené faktury v době jejich splatnosti, a to ani v přiměřeně stanovené dodatečné lhůtě (3 dny).
15.6 Pokud se plnění smlouvy stane nemožným z důvodu vyšší moci (např. přírodní katastrofa, stávka, výluka, úřední příkazy atd.), může poskytovatel ubytování smlouvu o ubytování kdykoli vypovědět bez dodržení výpovědní lhůty, pokud již smlouva není považována za ukončenou ze zákona nebo pokud není poskytovatel ubytování zproštěn své povinnosti poskytnout ubytování. Jakékoli nároky smluvního partnera na náhradu škody apod. jsou vyloučeny.

16. Místo plnění, soudní příslušnost a volba práva
16.1 Místem plnění je místo, kde se nachází ubytovací zařízení.
16.2 Tato smlouva se řídí rakouským formálním a hmotným právem s vyloučením pravidel mezinárodního práva soukromého (zejména IPRG a EVÜ) a Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
16.3 Výlučnou soudní příslušností ve dvoustranných obchodních transakcích je sídlo poskytovatele ubytování, přičemž poskytovatel ubytování je oprávněn domáhat se svých práv i u kteréhokoli jiného místně a věcně příslušného soudu.

17. Jiné
17.1 Nestanoví-li výše uvedená ustanovení jinak, lhůta začíná smluvním stranám běžet doručením dokumentu, který lhůtu nařizuje, přičemž smluvní
strany jsou povinny lhůtu dodržet. Při výpočtu lhůty, která je určena podle dnů, se nezapočítává den, na který připadá čas nebo událost, od níž se odvíjí počátek lhůty. Lhůty určené podle týdnů nebo měsíců se vztahují k tomu dni v týdnu nebo měsíci, který svým názvem nebo číslem odpovídá dni, od něhož se lhůta počítá. Pokud tento den v měsíci chybí, je rozhodující poslední den tohoto měsíce.
17.2 Prohlášení musí druhá smluvní strana obdržet v poslední den lhůty (24.00 hod.).
17.3 Poskytovatel ubytování je oprávněn započíst své vlastní pohledávky proti pohledávkám smluvního partnera. Smluvní partner není oprávněn započíst své vlastní pohledávky proti pohledávkám poskytovatele ubytování, ledaže je poskytovatel ubytování v platební neschopnosti nebo pohledávka smluvního partnera byla stanovena soudem nebo uznána poskytovatelem ubytování.
17.4 V případě mezer platí příslušná zákonná ustanovení. Dresscode: Vezměte prosím na vědomí, že večer je v restauraci vyžadován elegantní oděv. Muži by měli nosit dlouhé kalhoty.

1. Oblast platnosti VOP
Tyto všeobecné podmínky se vztahují na účast ve VAMED VitalityClub. Písemný styk a veškeré další informace probíhají v němčině nebo angličtině.

2. Předmět smlouvy
Tyto VOP obsahují ustanovení, podle kterých jsou bonusové body
(„VitalityClub body“) připisovány za bonusové transakce provedené zákazníkem, pokud je zákazník spotřebitelem ve smyslu § 1 zákona na ochranu spotřebitele, nebo podle kterých může zákazník využívat nabídky VAMED VitalityClub. Aktuální seznam zúčastněných středisek VAMED Vitality World najdete na adrese https://www.vitalityworld.com. Členství ve VAMED VitalityClub je bezplatné, je vázané na osobu zákazníka a není přenosné.

3. Přihlášení do VAMED VitalityClub
Do VAMED VitalityClub se lze přihlásit na adrese https://www.vitality-world.com nebo přes aplikaci VitalityClub. Do VAMED VitalityClub je možné se zaregistrovat také přímo ve střediscích VAMED Vitality World pomocí tabletů, které jsou zde k dispozici. Přihláška do VAMED VitalityClub se považuje za přijatou okamžikem předání registračních údajů (přihlašovacích údajů) společností VAMED Standortentwicklung und Engineering GmbH, Sterngasse 5, 1230 Wien, („VSG“). Smluvní vztah vzniká mezi společností VSG a zákazníkem. Zákazník musí v době uzavření smlouvy dosáhnout věku 18 let. Karta VitalityClub je digitální karta. Karta VitalityClub může být vydána jako fyzická karta ve formátu šekové karty – pokud o to zákazník požádá – a její vydání je pro zákazníka bezplatné. Využívání nabídek v rámci VAMED VitalityClubu je pro zákazníka bezplatné. Aktuální výhody VAMED VitalityClub najdete na adrese https://www.vitality-world.com.

4. Účet VitalityClub a jeho výhody
Každý zákazník, který se přihlásí k VAMED VitalityClub, má vedený účet („účet VitalityClub“). Zůstatek na účtu VitalityClub zobrazuje bonusové body („body VitalityClub“), které byly vygenerovány na základě transakcí zákazníka v průběhu platebního procesu a prokazují členství ve VAMED VitalityClub. Tyto transakce jsou přepočítávány na body VitalityClubu, pokud nejsou vyloučeny z bonusu. Z bonusu jsou vyloučeny tržby z nákupu poukazů a spotřeby lékařských služeb, místní poplatky, pololetní a roční členství a členské poplatky v zúčastněných střediscích, služby třetích stran v rámci zúčastněného střediska (např. kadeřník, nákupy v obchodech, spropitné, pobyty rezervované prostřednictvím cestovní kanceláře, externích online rezervačních platforem, agentur nebo prostřednictvím pojišťoven a smluvně dohodnuté zvláštní sazby). Střediska VAMED Vitality World si vyhrazují právo vyloučení z bonusu prostřednictvím příslušného oznámení další prodeje. Následné uznání provedeného obratu na účtu VitalityClub je možné do tří měsíců od data vystavení faktury zasláním faktury a čísla karty, které je uvedeno na zadní straně pod čárovým kódem, do příslušného střediska VAMED Vitality World.

Přepočtový koeficient „obrat na body VitalityClub“ určuje VSG. Body VitalityClub nasbírané na účtu VitalityClub lze vyměnit za poukazy (dále jen „Poukazy VitalityClub“) v aplikaci VitalityClub, na portálu VitalityClub nebo prostřednictvím tabletů dostupných ve střediscích VAMED Vitality World. Výhody VAMED VitalityClubs lze čerpat ve střediscích VAMED Vitality World, které se v době čerpání těchto akcí účastní, a to po předložení digitálního poukazu VitalityClub. Platnost bodů VitalityClub, které jsou k dispozici na účtu VitalityClub, končí 36 měsíců po jejich získání (jedná se o datum připsání bodů na příslušný účet VitalityClub). Body VitalityClub dostupné do 31. 3. 2022 lze uplatnit pouze do 31. 12. 2022. Komerční obchodování s poukázkami VitalityClub (např. prostřednictvím internetových platforem) je zakázáno.

5. Systém bonusových úrovní
Systém bonusových úrovní VitalityClub-PLUS v rámci VitalityClubs VAMED se skládá ze tří úrovní, a to úroveň CLASSIC, úroveň SILVER a úroveň GOLD. Aktuální úroveň bonusu zjistíte po přihlášení k účtu VitalityClub. Přidělení bonusové úrovně je založeno na počtu bodů VitalityClub nasbíraných na účtu VitalityClub. Při registraci do VAMED VitalityClub se zákazník nachází na úrovni CLASSIC. Úroveň SILVER získáte, pokud během 36 měsíců nasbíráte alespoň 12 500 bodů VitalityClub; pro dosažení úrovně GOLD je třeba během 36 měsíců nasbírat alespoň 38 000 bodů. Podrobnosti o jednotlivých úrovních bonusů najdete na adrese https://www.vitalityworld.com.

6. Doba platnosti/výpověď
Účast ve VAMED VitalityClub je založena na smlouvě na dobu neurčitou. Zákazník může právní vztah s okamžitou platností kdykoli písemně vypovědět. Právní vztah může být ukončen také tím, že zákazník vymaže svůj profil v aplikaci nebo webové aplikaci. Společnost VSG může právní vztah kdykoli písemně vypovědět s dvouměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu. Po doručení výpovědi již nelze na účet VitalityClub připsat žádné body VitalityClub; po uplynutí výpovědní lhůty tedy nelze body uplatnit; již zakoupené poukázky VitalityClub ztrácejí platnost; rovněž nelze využít ostatní klubové výhody. Kromě toho je společnost VSG oprávněna s okamžitou platností vyloučit zákazníka z další účasti ve VAMED VitalityClubu a vymazat všechny údaje v případě, že se prokáže zneužití bonusového programu, dále pak v případě nepravdivých informací nebo chování, které poškozuje zájmy společnosti VSG.

V takovém případě automaticky vyprší platnost všech bodů VitalityClub a poukazů VitalityClub nasbíraných na účtu VitalityClub. V případě nečinnosti po dobu 36 měsíců je společnost VSG po předchozím oznámení oprávněna ukončit smluvní vztah s využitím poslední známé e-mailové adresy zákazníka a vymazat údaje.

7. Záruka, omezení odpovědnosti
Finanční úhrada bodů VitalityClub, poukázek VitalityClub a dalších klubových výhod v hotovosti je vyloučena. Finanční úhrada je rovněž vyloučena, pokud je středisko VAMED Vitality World dočasně nebo zcela uzavřeno nebo již není jedním ze středisek VAMED Vitality World. Střediska VAMED Vitality World a VSG nenesou odpovědnost za výpadky nebo selhání systému VAMED VitalityClubs ani za jejich následky. Střediska VAMED Vitality World a VSG dále neodpovídají za případné zneužití poukazů VAMED VitalityClubs anebo poukazů VitalityClub v důsledku ztráty nebo krádeže.

8. Změna adresy nebo jména / změny VOP nebo programu
Zákazník může změnu své adresy nebo jména provést kdykoli, a to písemně v aplikaci VitalityClub nebo na portálu VitalityClub. Pokud zákazník neoznámil změnu adresy, považují se zásilky a písemnosti zaslané na poslední adresu uvedenou zákazníkem za doručené. Aktuální obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách středisek VAMED Vitality World, na adrese https://www.vitality-world.com nebo v aplikaci VitalityClub. Společnost VSG je kdykoli, dle vlastního uvážení a bez předchozího upozornění oprávněna ukončit VAMED VitalityClub. Rovněž je oprávněna upravit, omezit či pozastavit účinnost VAMED VitalityClub a VOP. Zákazník bude informován o všech změnách nebo dodatcích k VOP v aplikaci VitalityClub nebo na portálu VitalityClub. Změna nebo doplněk se považuje za zákazníkem schválený, pokud do jednoho měsíce ode dne, kdy se o oznámení o změně dozvěděl, nesdělí odesílateli oznámení
o svém nesouhlasu se změnou. V oznámení o změně VOP bude zákazník výslovně poučen o možnosti sdělit nesouhlas ve stanovené lhůtě a o důsledcích jeho nesdělení.

9. Ochrana údajů
Osobní údaje vyplývající z účasti zákazníka ve VAMED VitalityClub, kterými
jsou jméno, oslovení, titul, počet osob v domácnosti, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, datum narození a jazyk. Dalšími osobními údaji jsou také informace o informačním letáku, údaje o účtu VitalityClub, případně k středisku VAMED Vitality World, ve kterém se zákazník zaregistroval, datum registrace a údaje, které jsou následně sděleny během hotelového anebo lázeňského pobytu, tj. preference týkající se kategorie pokoje a jeho vybavení, preference jídla a pití, stravovací návyky, alergie, domácí zvířata, způsob příjezdu, dřívější přihlášení se k pobytu nebo pozdní odhlášení se z pobytu, velikost županu, preference týkající se volnočasových aktivit a procedur, které lze objednat, zvláštní požadavky z důvodu tělesného postižení nebo nemoci, rodinný stav, počet dětí a data jejich narození (zkráceně „údaje“). Všechny tyto údaje zpracovává společnost VSG a sdílí je s ostatními středisky VAMED Vitality World zapojenými do VAMED VitalityClub (jedná se o: 1) Aqua Dome Tirol Therme Längenfeld GMBH & CO KG, 2) TAUERN SPA WORLD Betriebs GmbH & Co KG, 3) TBG Thermenzentrum Geinberg BetriebsgmbH, 4) TBL Therme Laa a.d. Thaya – Betriebsgesellschaft m.b.H, 5) Therme Wien GmbH & Co KG, 6) Heilbad Sauerbrunn Betriebsgesellschaft m.b.H., 7) Therme Seewinkel Betriebsgesellschaft m.b.H., 8) Gesundheitsresort Gars Betriebs GmbH). Zpracování a předávání údajů jiným střediskům VAMED Vitality World je nezbytné pro správu účasti v klubu VAMED VitalityClub a účtu VitalityClubu zákazníka (připsání bonusových bodů, uplatnění v jiném středisku VAMED Vitality World atd.). Pokud tyto informace nebudou poskytnuty, účast ve VAMED VitalityClub nebude možná. Účelem zpracování údajů je správa účtu VitalityClub zákazníka, zpracování výhod z VAMED VitalityClub, péče o zákazníky a – pokud zákazník souhlasil – marketing výrobků, servisu a služeb středisek VAMED Vitality World, akcí a událostí a novinek ze středisek VAMED Vitality World (včetně zasílání příslušných marketingových materiálů poštou, e-mailem, SMS a telefonického kontaktu).

Zpracování za účelem správy účasti ve VAMED VitalityClub se provádí na základě čl. 6 odst. 1. b) Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů („GDPR“) (plnění smlouvy). Zpracování údajů za účelem marketingu probíhá na základě čl. 6 odst. 1. a) GDPR (souhlas).

Údaje jsou zpracovávány za účelem poskytování elektronického systému pro VAMED VitalityClub a pro marketingové účely společností hello again GmbH (Dr. HerbertSperl-Ring 3/6, 4060 Leonding), mediasupport GmbH (Lerchenfelder Straße 124/Top 6, 1080 Vídeň), vendo Kommunikation + Druck GmbH (Johannes-Gutenberg-Strasse 2, 4840 Vöcklabruck) AUSTRIACARD AG (Lamezanstraße 4-8, 1230 Wien), protel hotelsoftware GmbH (Europaplatz 8, 44269 Dortmund), TravelClick, Inc. (Via Augusta, 117, Barcelona 08006, Spanien), high.one Marketing OG (Gurkgasse 43/Top 2, 1140 Wien),
Druckwerkstatt Handels GmbH (Hosnedlgasse 16b, A-1220 Wien) und Betterspace GmbH (Oberpörlitzer Straße 2, 98693 Ilmenau), TAC – The Assistant Company (Schildbach 211, 8230 Hartberg, Österreich) und Incert eTourismus GmbH & Co KG (Leonfeldner Str. 328, 4040 Linz) verarbeitet. Předávání údajů dalším třetím stranám je vyloučeno.

Údaje o pověřenci pro ochranu osobních údajů společnosti VAMED Standortentwicklung und Engineering GmbH a středisek společnosti VAMED Vitality World jsou následující:

Mag. Per-Oliver Gustavson, Sterngasse 5, 1230 Wien.

Údaje budou uchovávány po dobu účasti ve VAMED VitalityClub a dále po dobu trvání zákonné lhůty pro uchovávání, po dobu možnosti uplatnit právní nároky vyplývající ze smluvního vztahu nebo po dobu, po kterou bude další uchovávání oprávněně odůvodněno.


Souhlas se zasíláním pošty, e-mailů, textových zpráv a telefonických kontaktů lze kdykoli písemně odvolat club@vitality-world.com). Až do odvolání tohoto souhlasu tím není dotčena zákonnost zpracování údajů na základě jeho udělení. Kromě toho má zákazník v souladu se zákonnými ustanoveními právo na informace o údajích, které se ho týkají, na opravu, vymazání nebo omezení zpracování nebo na nesouhlas se zpracováním, dále právo na přenositelnost údajů a na podání stížnosti u rakouského úřadu pro ochranu údajů (Wickenburggasse 8, 1080 Vídeň) nebo u jiného příslušného dozorového úřadu v zemi svého bydliště.

10. Rozhodné právo, místo plnění, soudní příslušnost
Platí rakouské hmotné právo s výjimkou kolizních norem a Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Místy plnění jsou zúčastněná střediska VAMED Vitality World. Místem soudní příslušnosti je Vídeň, Innere Stadt, pokud není jiné místo soudní příslušnosti povinné z důvodu předpisů na ochranu spotřebitele. Pokud jsou jednotlivá ustanovení těchto VOP neplatná, nemá to vliv na platnost a povinnost dodržovat její ostatní ustanovení.

Stav: 24. listopad 2022