Tagestherme

KOUPACÍ ŘÁD lázní Therme Laa

Číslo zápisu v seznamu firem: FN 193369 t

Stav: duben 2024

Z důvodu jednodušší čitelnosti jsme upustili od používání ženského, mužského a diverzního rodu. Všechny informace jsou samozřejmě určeny pro všechna pohlaví.

Vážení hosté! Zakoupením vstupenky nebo využitím hotelových služeb uzavíráte smlouvu s TBL Therme Laa a.d. Thaya – Betriebsgesellschaft m.b.H., následující ustanovení koupacího řádu proto platí jako součást smlouvy. Hosté, kteří poruší pravidla koupání nebo neuposlechnou pokynů personálu termálních lázní, mohou být vykázáni ze zařízení bez nároku na vrácení vstupného. Ve zvláštních případech může být hostu vstup dočasně nebo trvale zamítnut. Saunový řád je součástí koupacího řádu, a je proto závazný pro všechny hosty termálních lázní. Vstup do saunového areálu je povolen mládeži od 14 let. Silent Spa od 16 let.

1. Povinnosti střediska termálních lázní Laa

1.1. Umožnění užívání zařízení, převzetí rizika hosty

(1) Termální lázně umožňují hostům v rámci ustanovení tohoto koupacího řádu využívat zařízení lázní na jejich vlastní nebezpečí.

(2) Není v možnostech termálních lázní ani v možnostech jejich zaměstnanců zabránit nehodám při koupání obecně. Pouze sami hosté nesou rizika spojená se sporty provozovanými na koupališti.

(3) Totéž platí pro úrazy a jiné zásahy do osobní sféry hosta jinými hosty nebo jinými subjekty, které nepatří k personálu termálních lázní.

(4) Termální lázně přebírají vůči hostům pouze níže uvedené povinnosti.

1.2. Otevírací doba a umožnění vstupu

(1) Služby střediska termálních lázní lze využívat v rámci zveřejněné otevírací doby.

(2) Pokud je dosaženo úředně stanoveného maximálního počtu návštěvníků, jsou termální lázně povinny vstup dalším hostům zakázat. V takových případech musí hosté počítat s čekací dobou.

(3) Termální lázeňské středisko upozorňuje, že hostům, kteří jsou pod vlivem alkoholu, léků, návykových látek apod., případně se chovají nápadně agresivně či násilnicky, je pobyt v termálních lázních zakázán.

1.3. Stav a provoz zařízení

(1) Termální lázeňské středisko odpovídá za to, že zařízení jsou zřízena, provozována a udržována v souladu s právními předpisy. Termální lázně jsou zejména povinny dodržovat všechny platné hygienické a bezpečnostní předpisy. Další povinnosti termálních lázní jsou vyloučeny.

(2) Jakmile se termální lázně dozví o poruše, závadě nebo poškození zařízení, které již nezaručuje bezpečný provoz, jsou povinny neprodleně zakázat užívání nefunkčního zařízení nebo jeho užívání vhodným způsobem omezit. Uvedené nezakládá nárok na snížení poplatku.

1.4. Kontrola dodržování předpisů o koupání

Odpovědní pracovníci termálních lázní jsou v přiměřených mezích povinni kontrolovat, zda je hosty a dalšími osobami, které se nachází v areálu termálních lázní, dodržován koupací řád. V případě zjištění nevhodného chování budou dotyčné osoby napomenuty a v případě potřeby mohou být vykázány z areálu. V takovém případě zaniká nárok na vrácení vstupného.

1.5. Pomoc v případě úrazu

Pokud dojde k úrazu, termální lázně za pomoci svých odpovědných pracovníků okamžitě zahájí v přiměřeném rozsahu asistenční opatření. Úrazy je vždy nutné neprodleně nahlásit našemu personálu.

1.6. Pomoc při odvrácení nahlášeného nebezpečí

Pokud je termálním lázním, zejména odpovědným pracovníkům, věrohodně oznámeno ohrožení týkající se zdraví a života hostů, termální lázně se v přiměřených mezích pokusí s pomocí svých pracovníků toto nebezpečí odvrátit.

1.7. Dohled nad nezletilými, mladistvými osobami, osobami se zvláštními potřebami a neplavci

Povinnost dohledu nad nezletilými, mladistvými osobami, osobami se zvláštními potřebami nebo neplavci není povinností termálního koupaliště a nelze ji na něj přenést. Nezletilým osobám do 14 let není bez doprovodu vstup povolen.

1.8. Odpovědnost termálních lázní Laa

(1) Termální lázně odpovídají pouze za škodu, kterou způsobí hostovi samy nebo jejich zaměstnanci protiprávním jednáním, zejména jednáním v rozporu se smlouvou a zaviněným jednáním.

(2) Termální lázně Laa neodpovídají za škody způsobené nedodržením koupacího řádu, jiných nařízení pro jejich užívání nebo nerespektováním pokynů personálu, jiným vlastním zaviněním poškozeného nebo neodvratitelnými událostmi či vyšší mocí, zejména také zásahy třetích osob. Následkem spoluzavinění je odpovídajícímu rozdělení škody. Totéž platí obdobně pro případná zvláštní pravidla používání vyvěšená u příslušného vybavení a zařízení (např. u skluzavky, skokanské věže, sauny atd.), dále pak pro případné zákazy nebo omezení používání ve smyslu bodu 1.3. odst. 2.

(3) Používání parkovišť je na vlastní nebezpečí. Termální lázně nejsou povinny hlídat parkoviště ani udržovat jeho prostory či další zařízení za účelem ochrany vozidel před poškozením (např. před hřebíky, rozbitým sklem nebo výmoly na příslušných plochách). Platí ustanovení německých předpisů o silničním provozu (StVO).

1.9. Zvláštní bezpečnostní opatření v termálních lázních Laa

Vybrané prostory termálních lázní, jako jsou termály, silent spa, hotel, silent villas a parkoviště, jsou z bezpečnostních důvodů pod dohledem kamer. Výsledné záznamy se neuchovávají déle než 72 hodin. Hosté vstupem do termálního lázeňského resortu dávají souhlas s monitorováním kamerami.

2. Povinnosti hostů

2.1. Čipová média, poplatky

(1) Užívání termálního lázeňského střediska je možné podle platných cenových předpisů.

(2) Za čipová média vydaná na základě platných tarifů může být požadována záloha.

(3) Při odjezdu z termálních lázní je nutné čipové médium vrátit.

(4) Za každé ztracené čipové médium musí být uhrazena náhrada ve výši 15 eur a paušální platba ve výši 100 eur za nedohledatelnou spotřebu.

2.2. Dohled nad dětmi, nezletilými, neplavci a osobami se zvláštními potřebami

(1) Osoby odpovědné za dohled nad dětmi, nezletilými, neplavci a osobami se zvláštními potřebami (např. příbuzní s rodičovskými právy nebo odpovídající pečovatelé či opatrovníci) musí nad těmito hosty zajistit řádný dohled, jaký pro ně platí i mimo prostory lázní

(2) Tito hosté podléhající dohledu zůstávají odpovědní za dohled i v případě, že opustí areál termálních lázní bez hostů, kteří mají být pod jejich dohledem.

(3) Mládež a jejich zákonní zástupci musí dodržovat platné předpisy na ochranu mládeže, zejména zákazy požívání alkoholu a kouření, zákazy pobytu.

2.3. Dohled v případě skupinových návštěv

(1) Při skupinových návštěvách musí na dodržování předpisů o koupání dohlížet v případě školáků odpovědný vedoucí, v případě klubů a jiných organizací odpovědný pracovník, který za to nese plnou odpovědnost. Příslušné osoby odpovědné za dozor musí být přítomny po celou dobu trvání skupinové návštěvy.

(2) Aby návštěva skupiny nenarušila běžný provoz bazénu, je osoba odpovědná za dozor povinna spolupracovat s personálem střediska.

2.4. Pokyny personálu střediska

(1) Hosté jsou povinni bezvýhradně dodržovat pokyny personálu střediska. To platí i v případě, že se host domnívá, že pokyn, který mu byl dán, není oprávněný.

(2) Každý, kdo poruší koupací řád nebo zákazy používání některých zařízení (např. tobogán, skokanská věž, sauna) nebo omezení ve smyslu bodu 1.3.odst. 2, případně pokud neuposlechne pokynů personálu, může být personálem z areálu termálních lázní vykázán bez nároku na vrácení vstupného.

(3) Ve zvláštních případech může být rozhodnuto o zákazu návštěv s platností i do budoucna.

2.5. Hygienické předpisy

(1) Hosté jsou povinni udržovat maximální čistotu v celém areálu termálních lázní. To zahrnuje nošení vhodného koupacího oděvu (výjimkou jsou prostory sauny) a koupací obuvi:

(2) Pokud jde o plavky, hygienické hledisko je rozhodně prvořadé. V souladu s právními předpisy musí být plavky vodoodpudivé a nesavé. Z bezpečnostních důvodů musí plavky dobře padnout a neměly by mít žádné vyčnívající části, které by se mohly zachytit o vyčnívající předměty.

(3) Je nutné nosit plavky, které zakrývají primární části pohlaví.

(4) Malé děti a kojenci mohou používat bazény pouze s vhodnými plaveckými plenami nebo plavkami.

(5) Do termálních lázní se nesmí jezdit s infekčními chorobami.

(6) Do mokrých a lehátkových prostor střediska termálních lázní není dovoleno vstupovat v pouliční obuvi.

(7) Před vstupem do bazénů je nutné se z hygienických důvodů osprchovat. Sprchy je nutné po použití zastavit.

(8) V plaveckých a koupacích bazénech je zakázáno používat mýdlo, šampony nebo saponáty a prát plavky.

(9) Je zakázáno holit se, barvit si vlasy, stříhat si nehty, depilovat si chloupky na těle a používat zábaly na tělo a obličej.

(10) Jídlo lze konzumovat pouze ve vyhrazených prostorách.

(11) Odpad (láhve, sklenice, plechovky, papír atd.) je nutné vyhazovat odděleně do nádob určených na odpadky.

(12) Ve středisku termálních lázní, s výjimkou hotelu, není povoleno mít zvířata.

2.6. Vyloučení ohrožení a obtěžování

(1) Každý host je povinen brát ohled na ostatní hosty, zejména ve vztahu k hluku. Proto je třeba zdržet se všeho, co obtěžuje nebo ohrožuje ostatní hosty.

(2) Je zakázáno přelézat či překračovat ohraničení koupaliště.

(3) Veškerá zařízení a vybavení termálních lázní lze používat pouze v souladu s jejich určením.

(4) Bez souhlasu hostů je bez výjimky zakázáno pořizovat obrazový a zvukový materiál. Výroba obrazového a zvukového materiálu budov, částí budov nebo prostor střediska termálních lázní je důrazně zakázána. Povolena je pouze po získání písemného souhlasu TBL. Rovněž je zakázáno tyto fotografie v jakékoli formě zveřejňovat.

(5) Kouření a vaporizace tabáku a tekutin jsou zakázány v celém vnitřním areálu termálních lázní i ve všech vnitřních a venkovních bazénech. Povoleno je pouze na vyhrazených a označených místech.

(6) V celém mokré a lehátkové oblasti je zakázáno používat skleněné nádobí a porcelán.

(7) S ohledem na ostatní hosty je provozování rozhlasových a televizních přijímačů, MP3 přehrávačů, používání hudebních nástrojů a reproduktorů zakázáno. Zakázání je rovněž hlasité telefonování, zejména v odpočinkových zónách.

(8) Do všech vodních bazénů v termálním lázeňském středisku lze vstupovat pouze určenými vchody a východy.

(9) Bez souhlasu vedení termálních lázní je zakázáno pořádání kurzů nebo skupinových akcí jakéhokoli druhu.

2.7. Používání doplňkových zařízení

(1) Župany, osušky, lehátka a další vybavení a zařízení nabízené veřejnosti lze za příslušný poplatek za použití používat, a to do vyčerpání zásob.

(2) Každý host může využít pouze jedno místo k sezení nebo ležení. Pokud tyto plochy nejsou využity, je dlouhodobější rezervace umístěním ručníků, tašek a podobně zakázána. V případě potřeby je personál oprávněn tyto předměty odstranit.

2.8. Uložení a ztráta předmětů, odstavení vozidel

(1) Cennosti musí být uloženy v určených trezorech; za cennosti vnesené do střediska termálních lázní se žádným způsobem neručí.

(2) Nalezené předměty musí být proti potvrzení odevzdány v pokladně lázní.

(3) Vozidla nebo jiné předměty lze parkovat pouze tak, aby nebyl ztížen přístup do lázní, zejména s ohledem na zásahy záchranných složek, hasičů nebo policie.

2.9. Ohlašovací povinnost / povinnost poskytnout pomoc

(1) Nehody, krádeže a stížnosti musí být neprodleně hlášeny odpovědným pracovníkům nebo vedení termálních lázní.

(2) Každý host je povinen poskytnout potřebnou první pomoc nebo jinou pomoc.

(3) Veškeré škody, které si host sám způsobí, je povinen neprodleně nahlásit.

2.10. Ostatní komerční aktivity/reklama

Jakýkoli druh komerční činnosti nebo reklamy v areálu termálních lázní je podmíněn předchozím souhlasem vedení.

SAUNOVÝ ŘÁD termálních lázní Laa

Číslo zápisu v seznamu firem: FN 193369 t

Stav: duben 2024

Z důvodu jednodušší čitelnosti jsme upustili od používání ženského, mužského a diverzního rodu. Všechny informace jsou samozřejmě určeny pro všechna pohlaví. Vstupem do sauny uznáváte saunovací řád. Saunování má mnoho pozitivních účinků na vaše zdraví. Z ohleduplnosti k ostatním hostům a v zájmu hygieny a bezpečnosti dodržujte následující pravidla saunování:

1. V souladu se starou saunovou tradicí provozujeme náš saunový svět jako prostor bez oblečení (pro nahé). Nošení plavek je povoleno pouze v textilní sauně ve veřejných termálech.

2. Hostům mladším 14 let je vstup do sauny zakázán.

3. Před prvním saunováním se osprchujte. Do saunové kabiny vstupujte pouze zcela suší a v koupacích sandálech.

5. Prosím, s výjimkou parní lázně, pokládejte z důvodu pocení ve všech kabinách sauny na plochy lavic ručník, na který si sednete nebo lehnete. Vyhýbejte se přímému kontaktu těla s lavicemi a při sezení na lavicích si nohy vždy podložte ručníkem.

6. K sezení v parní lázni nepoužívejte osušky, ale k očištění sedadla před a po sezení v parní lázni použijte hadice na vodu, které jsou k dispozici.

7. Z důvodu ohleduplnosti k ostatním návštěvníkům sauny vás žádáme, abyste se v saunových kabinách chovali tiše.

8. Do saunové kabiny je zakázáno brát si elektronická zařízení.

9. Do kabiny sauny je zakázáno s sebou brát sklenice, nádobí a jakékoli křehké předměty.

10. Prosím respektujte, že není dovoleno brát si s sebou kosmetické doplňky (holicí strojky, pedikúru atd.).

11. Bez souhlasu osob je bez výjimky zakázáno pořizovat obrazový a zvukový materiál. Výroba obrazového a zvukového materiálu budov, částí budov nebo prostor střediska termálních lázní je důrazně zakázána. Povolena je pouze po získání písemného souhlasu TBL.

Rovněž je zakázáno zveřejňování takových fotografií v jakékoli formě.

Je zakázáno hlasité telefonování.

12. Vezměte prosím na vědomí uvedené doby záhřevů. S ohledem na ostatní hosty nezačínejte saunování během záhřevů.

13. Vlastní provádění záhřevů je povoleno pouze ve švýcarské kamenné borovicové sauně ve veřejném saunovém světě termálních lázní. Ve všech ostatních saunách je vlastní provádění záhřevů zakázáno.

14. V žádné sauně není dovoleno používat vlastní tekutiny nebo saunové esence jakéhokoli druhu.

15. V případě ohrožení zdraví nebo v případě nouze opusťte během záhřevu saunové kabiny!

16. Během fáze větrání opusťte saunu a vezměte si s sebou ručníky.

17. Vstup do sauny s infekčními chorobami je zakázán.

18. V saunových kabinách není dovoleno podávat alkoholické nápoje a konzumovat alkohol.

19. Z hygienických důvodů je nutné se před ponořením do ochlazovacího bazénku osprchovat.

20. Z hygienických důvodů není v prostoru sauny a parní lázně povolena konzumace potravin.

21. Ve všech bazénech je zakázáno skákat z okraje bazénu.

22. Mezi jednotlivými saunováními si dopřejte dostatek času na odpočinek. Lehátka nebo odpočívadla používejte pouze s podložkou.

23. V saunovém baru nebo ve vitalbaru si prosím oblečte župan nebo použijte velkou osušku. 24. Hosté jsou povinni se řídit pokyny našeho personálu.