• Poukazy
 • Chráníme vás

  Bereme hygienická opatření velmi vážně a proto jsme významně zredukovali možný počet návštěvníků lázní. Přejeme Vám bezstarostný a klidný odpočinek v THERME LAA.

 • Mapa stránek
 • Multimédia
 • Telefon

PODMÍNKY ÚČASTI NA ASK NOW

 

Obecné podmínky soutěže & Ochrana údajů

 1. Pořadatelem soutěže je TBL Therme Laa a. d. Thaya - Betriebsgesellschaft m.b.H. Soutěž probíhá po neomezenou dobu až do odvolání. Účastí v soutěži účastník přijímá následující podmínky účasti a souhlasí s nimi. TBL Therme Laa a. D.Thaya zodpovídá za organizaci, losování a předání cen.
 2. Během každého losování bude losován jeden celodenní vstup do Therme Laa. Vítěz bude losován ze všech hostů, kteří  během jednoho kalendářního měsíce vyplnili na místě dotazník Ask Now, na konci dotazníku zadali svou e-mailovou adresu a zaškrtnuli příslušné políčko pro potvrzení účasti. Výhry určuje společnost TBL Therme Laa a. d. Thaya - Betriebsgesellschaft m.b.H., losování je neveřejné,  bez přítomnosti notáře a probíhá náhodným způsobem přibližně v polovině následujícího měsíce. Vítěz bude informován e-mailem a musí výhru uplatnit do jednoho týdne. O ceny lze požádat písemným kontaktem s uvedením úplných kontaktních údajů.  Na vyžádání je třeba předložit kopii průkazu totožnosti.

 3. Pokud se vítěz v této lhůtě nepřihlásí, nárok na výhru zaniká a cena nebude pro tento měsíc znovu losována. Proti tomuto rozhodnutí se nelze právně odvolat. Výplata ceny v hotovosti není možná. Nároky na ceny nejsou převoditelné na jiné osoby. Výherci vstupenek nemají nárok na výměnu ani prodej vyhraných vstupenek. Cena bude výherci zaslána poštou.

 4. K účasti jsou  způsobilé fyzické osoby s bydlištěm v členském státě Evropské unie nebo ve Švýcarsku, kterým je v době účasti nejméně 18 let. Každá osoba se může zúčastnit pouze jednou za měsíc. Zaměstnancům, jejich příbuzným, právním zástupcům a smluvním partnerům TBL Therme Laa  není umožněno  účastnit se soutěže. V případě porušení těchto podmínek účasti nebo pokud je poskytnuta zjevně nesprávná zpětná vazba, si TBL Therme Laa a. d. Thaya - Betriebsgesellschaft m.b.H. vyhrazuje právo vyloučit tyto osoby ze soutěže.

 5. Soutěž podléhá rakouskému právnímu systému. TBL Therme Laa a. d. Thaya - Betriebsgesellschaft m.b.H. si vyhrazuje právo kdykoli z důležitých důvodů zrušit soutěž. K ukončení soutěže může dojít zejména v případě, že již z technických nebo právních důvodů nelze zaručit řádné provedení a odbavení soutěže. V případě zrušení neexistují žádné nároky vůči TBL Therme Laa a d. Thaya - Betriebsgesellschaft m.b.H. TBL Therme Laa a. d. Thaya - Betriebsgesellschaft m.b.H. si vyhrazuje právo kdykoli upravit losovanou cenu s účinností od následujícího měsíce. Feedback formulář poskytne informace o vylosované ceně.

 6. Pokud účastník dá svůj výslovný souhlas, TBL Therme Laa a. d. Thaya - Betriebsgesellschaft m.b.H. bude účastníka kontaktovat prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy, aby mohli prodiskutovat nebo poskytnout feedback, případně jakékoliv návrhy na zlepšení. Účastník může tento souhlas kdykoliv odvolat zasláním písemné zprávy na níže uvedenou adresu.

 7. Pokud účastník dá souhlas s účastí v soutěži a souhlas se zpracováním údajů, budou jeho údaje zpracovány, shromážděny a použity společností TBL Therme Laa a. d. Thaya - Betriebsgesellschaft m.b.H. za účelem provedení soutěže (určení vítěze, případně kontaktování vítěze, případně zaslání ceny). Účastník může svůj souhlas s účastí v soutěži kdykoli odvolat zasláním písemné zprávy na níže uvedenou adresu, poté se však  již nemůže soutěže účastnit.

 8. Pokud s tím účastník souhlasil, mohou resorty VAMED Vitality World a VAMED Standortentwicklung und Engineering GmbH zasílat těmto účastníkům newslettery, informace a nabídky produktů, služeb, propagačních akcí, akcí a novinek ze středisek VAMED za účelem přímé reklamy a to poštou nebo e-mailem, v případě potřeby také prostřednictvím SMS na uvedenou adresu (adresy). Resorty VAMED Vitalty World si můžete prohlédnout na www.vitality-world.com/de/alle-resorts.

 9. Zpracování osobních údajů účastníka pro výše uvedené účely probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR (souhlas při poskytování zpětné vazby). Všechny souhlasy jsou dobrovolné. TBL Therme Laa a. d. Thaya - Betriebsgesellschaft m.b.H. zajišťuje, že osobní údaje budou používány důvěrně a v souladu s předpisy o Ochraně údajů. Data budou zaslána našemu poskytovateli služeb NEXT MOBILE SOLUTIONS - společnost pro sběr dat, Nezamyslova 1370, Kladno 272 01, Česká republika, pro výše uvedené účely a - se souhlasem použití údajů pro marketingové účely - společnosti VAMED Standortentwicklung und Engineering GmbH pro účely přímého marketingu zúčastněných resortů VAMED Vitality World dostupných na www.vitality-world.com/de/alle-resorts a poskytovatelům marketingových služeb hi.one Digital marketing OG, Gurkgasse 43 / Top 2, 1140 Vídeň a high.one marketing OG, Gurkgasse 43 / Top 2, 1140 Vídeň. Tyto třetí strany budou zpracovávat údaje výhradně pro výše uvedené účely. Údaje nebudou předány dalším stranám.

 10. Údaje budou uchovávány, pokud je to nezbytné pro výše uvedené účely a v rámci zákonné lhůty pro uchovávání. Lze uplatnit právní nároky ze smluvního vztahu nebo další oprávněné důvody pro další ukládání. Výše uvedené souhlasy lze kdykoli odvolat písemně (e-mail: datenschutz@therme-laa.at) nebo s ohledem na Souhlas s přijímáním přímé pošty pomocí odkazu uvedeného na konci newsletteru. To nemá vliv na zákonnost zpracování údajů na základě souhlasu až do odvolání.

 11. Účastníci odpovídají za správnost a úplnost svých předložených údajů. Feedback proces určuje, které údaje jsou povinné a které údaje jsou dobrovolné. V každém případě musí být pro účast v soutěži uvedena e-mailová adresa. K uplatnění ceny je třeba uvést Vaše celé jméno, poštovní adresu a kopii Vašeho dokladu totožnosti. Bez poskytnutí těchto nezbytných údajů není možná účast v soutěži ani obdržení jakékoliv ceny.

 12. Stranou zodpovědnou za zpracování údajů, je TBL Therme Laa a. d. Thaya - Betriebsgesellschaft m.b.H. Kontaktní údaje jsou k dispozici na adrese https://www.therme-laa.at/de/impressum.html.

 13. Každý účastník má právo na informace o osobních údajích, které jsou uchovávány, na jejich opravu, odstranění, omezení zpracování, námitky a přenositelnost údajů. Více informací na https://www.dsb.gv.at/aufgaben-taetigkeiten/rechte-der-betroffenen.html  Účastníci mohou tato práva kdykoliv uplatnit žádostí na e-mailovou adresu datenschutz@therme-laa.at nebo poštou osobě pověřené Ochranou osobních údajů, Mag. Per-Oliver Gustavson, Sterngasse 5, 1230 Vídeň. Kromě toho existuje právo podat stížnost u orgánu pro Ochranu údajů.

 14. Pokud byla v jednotlivých případech pro výrazy zvolena pouze mužská nebo ženská jazyková forma, je výslovně zdůrazněno, že je třeba je chápat jako genderově neutrální a vztahuje se na účastníky mužského i ženského pohlaví.

 

pokyny k ochraně osobních údajů.

Copyright © 2023 Therme Laa