• Poukazy +43 2522 84 700
 • Chráníme vás

  Bereme hygienická opatření velmi vážně a proto jsme významně zredukovali možný počet návštěvníků lázní. Přejeme Vám bezstarostný a klidný odpočinek v THERME LAA.

 • Mapa stránek
 • Multimédia
 • Telefon

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

| Boj proti šíření viru COVID-19.| Hosté jsou povinni okamžitě opustit zařízení, pokud existují náznaky infekce virem SARS-CoV-2 a / nebo pokud se vyskytne nákaza COVIDem-19; a to včetně nutnosti ohlášení příslušným orgánům, Náklady na vstupné a ubytování nebudou uhrazeny.

 
 1. Rozsah platnosti
  1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi ubytovatelem a hostem.
  1.2 Na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek zůstává nedotčeno právo na uzavírání zvláštních ujednání. Pokud proto bude zvláštní ujednání sjednané s hostem v rozporu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, bude toto zvláštní ujednání před Všeobecnými obchodními podmínkami upřednostněno. Ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek, která nebudou dotčena zvláštním ujednáním, zůstanou kromě toho zachována v celém rozsahu.

 2. Definice pojmů
  2.1 Definice pojmů:  "Ubytovatel": je fyzická nebo právnická osoba, která ubytovává hosty za úplatu. "Host": Je fyzická osoba, která využívá ubytování. Hostem je zpravidla zároveň smluvní partner. Za hosta jsou považovány ony osoby, které přicestují se smluvním partnerem (např. členové rodiny, přátelé atd.). „Smluvní partner“: je fyzická nebo právnická osoba tuzemská nebo zahraniční, která jako host nebo pro hosta uzavře smlouvu o ubytování. „Spotřebitel“ a „podnikatel“: pojmy se rozumí ve smyslu Zákona o ochraně spotřebitelů. „Smlouva o ubytování“: je smlouva uzavřená mezi ubytovatelem a smluvním partnerem, jejíž obsah je blíže upraven v dalších bodech.

 

 1. Uzavření smlouvy– záloha
  3.1 Smlouva o ubytování se uzavírá na základě přijetí objednávky smluvního partnera ze strany ubytovatele. Elektronická prohlášení se považují za došlé, pokud si smluvní strana, pro kterou jsou určena, může tato prohlášení za obvyklých okolností vyvolat, a jejich doručení se uskuteční v rámci zveřejněné pracovní doby ubytovatele.

3.2 Ubytovatel je oprávněn uzavřít smlouvu o ubytování, jakož i smlouvu o poskytnutí prostor určených k pořádání akcí /seminární prostory/ za podmínky, že smluvní partner poskytne zálohu. V takovém případě je ubytovatel povinen upozornit smluvního portnera na požadovanou zálohu před přijetím písemné nebo ústní objednávky smluvního partnera. Vyjádří-li smluvní partner souhlas se zálohou (písemně nebo ústně), bude smlouva o ubytování uzavřena doručením prohlášení o souhlase týkajícího se zaplacení zálohy smluvního partnera ubytovateli.

3.3 Smluvní partner je povinen zaplatit zálohu nejpozději 7 dní (přijetí) před ubytováním. Náklady spojené s peněžní transakcí (např. poplatek za převod) hradí smluvní partner. Co se týče kreditních a debitních karet platí aktuální podmínky firem zhotovujících karty.

3.4 Záloha představuje dílčí platbu na sjednanou odměnu.


 1. Počátek a konec ubytování
  4.1 Smluvní partner má právo obsadit najaté prostory po 15.00 hodině ve sjednaný den („den příjezdu“) v případě, že ubytovatel nenabízí žádnou jinou dobu využití.

4.2 Bude-li pokoj využit poprvé před 6.00 hodinou ranní, bude platit předchozí noc jako první přenocování.

4.3 Najaté prostory musí být ze strany smluvního partnera uvolněny v den odjezdu do 11.00 hodin. Ubytovatel je oprávněn účtovat další den, pokud najaté prostory nebudou uvolněny v termínu.


 1. Odstoupení od smlouvy – stornovací poplatek
  5.1. Odstoupení ze strany ubytovatele: nejpozději 3 měsíce před sjednaným dnem příjezdu smluvního partnera může být smlouva o ubytování zrušena ze strany ubytovatele z věcně oprávněných důvodů na základě jednostranného prohlášení, ledaže by bylo dohodnuto něco jiného.
  5.2. Odstoupení ze strany smluvního partnera

5.2.1 Stornovací podmínky v případě rezervace denní lhůty: Vaše rezervace může být stornována až 1 den před příjezdem, 18 hodin bezplatně. Poté budou za účelem stornování nebo v případě, že host nedorazí, zúčtovány stornovací poplatky ve výši 100%.

5.2.2 Stornovací podmínky v případě stornovacích podmínek NON REF Rate: cenu platnou za tuto rezervaci je možné zabukovat pouze v případě 100% platby předem. Prosím, dbejte na to, že bude v případě všech stornování, změn nebo v případě, že se k pobytu nedostavíte v daný den příjezdu, zúčtována celková částka Vaší rezervace.

Na základě rezervace tohoto zvýhodněného balíčku akceptujete odepsání kompletních nákladů spojených s ubytováním na základě Vaší rezervace k termínu rezervace z Vaší kreditní karty.

5.2.3 Stornovací podmínky při provedení rezervace balíčku: Jako platební a rezervační záruku akceptujeme tuto rezervaci pouze v případě sdělení čísla platné kreditní karty a její doby platnosti. Stornovací podmínky: Vaše rezervace může být stornována až do 5 dnů před příjezdem do 18 hodin bezplatně. Poté budou zúčtovány za stornování nebo v případě, že se k pobytu nedostavíte, stornovací poplatky ve výši 100%.

5.2.4 V případě, že se smluvní partner nemůže dostavit do ubytovacího zařízení v den příjezdu z důvodu, že mu je v důsledku nepředvídatelných mimořádných okolností (např. extrémní sněžení, povodeň atd.) znemožněn příjezd, není smluvní partner povinen zaplatit smluvenou úhradu za den příjezdu. Smluvní partner je však povinen informovat ubytovatele dle možností bez prodlení před výskytem takové události.

5.2.5 Povinnost zaplacení náhrady za rezervovaný pobyt se obnovuje počínaje možností příjezdu, pokud je příjezd opět možný během tří dnů.

5.2.6 Do 24 hodin před smluveným termínem může být stornován termín pro terapie (masáž/zkrášlovací aplikace, terapeutické metody) bez úhrady stornovacího poplatku na základě jednostranného prohlášení smluvního partnera. Po uplynutí této doby musí být terapie zaplaceny v plném rozsahu.

5.2.7 Prostory pro pořádání akcí/seminářů a organizační plnění, které s tím souvisí, podléhají stornovacím podmínkám, které byly sjednány na základě uzavření smlouvy týkající se takovýchto rezervací.

 1. Opatření náhradního ubytování
  6.1 Ubytovatel může dát smluvnímu partnerovi, popř. hostům k dispozici adekvátní náhradní ubytování (stejné kvality), je-li to po smluvním partnerovi možné nárokovat, obzvláště pokud je odchylka nevýznamná a věcně oprávněná.

6.2 Věcné ospravedlnění existuje například tehdy, pokud je (jsou) prostor (prostory) nepoužitelný, pokud již nastěhovaní hosté prodlužují svůj pobyt, pokud došlo ke změně rezervace nebo k učinění jiných důležitých provozních opatření, které podmiňují tento krok.

6.3 Případné vícenáklady za náhradní ubytování se připisují na vrub ubytovatele.


 1. Práva smluvního partnera
  7.1 Na základě uzavření smlouvy o ubytování nabývá smluvní partner právo na obvyklé používání najímaných prostor, zařízení ubytovacího zařízení, které jsou hostům přístupné k použití obvykle a bez zvláštních podmínek a právo na obvyklou obsluhu.

7.2 Smluvní partner musí vykonávat svá práva dle případných směrnic hotelu a/nebo hostů (domovní řád).


 1. Povinnosti smluvního partnera
  8.1 Smluvní partner je povinen zaplatit nejpozději v okamžiku odjezdu sjednanou odměnu včetně případných vedlejších částek, které vznikly na základě využití zvláštních plnění z jeho strany a/nebo ze strany hostů, kteří ho doprovázejí, včetně zákonem předepsané DPH. Platby musí být provedeny v hotovosti, prostřednictvím Maestro (bankomatní karty) nebo následujících kreditních karet American Express, Mastercard, Diners Club, VISA. Platba v hotovosti odpovídá platbě na základě ubytovatelem vystavených, popř. akceptovaných poukazů, popř. voucherů.

8.2 Ubytovatel není povinen akceptovat cizí měny. V případě, že ubytovatel akceptuje v jednotlivém případě cizí měny, bude platba realizována dle aktuálního denního směnného kurzu. Smluvní partner musí uhradit veškeré s tím související náklady, jako například poptávky u firem zhotovujících kreditní karty, poplatky za směnu peněz, telegramy, atd.

8.3 Smluvní partner ručí vůči ubytovateli za každou škodu, kterou zapříčiní on nebo host anebo ostatní osoby, které s vědomím a vůlí smluvního partnera přijímají plnění ubytovatele.


 1. Práva ubytovatele
  9.1 Odmítne-li smluvní partner zaplacení smluvené odměny nebo nachází-li se s tím v prodlení, náleží ubytovateli zákonem dané retenční právo dle § 970c Zákoníku práce, jakož i zákonné zástavní právo dle § 1101 Zákoníku práce na věci přivezené smluvním partnerem, popř. hostem.

 

Toto retenční nebo zástavní právo náleží ubytovateli dále k zajištění jeho požadavku vyplývajícího ze smlouvy o ubytování, obzvláště na stravování, ostatní výdaje, které byly pro smluvního partnera vynaloženy a za účelem náhrady nároků jakéhokoliv druhu.

9.2 Bude-li vyžadován servis v pokoji smluvního partnera v mimořádnou denní dobu (po 20.00 hodině a před 6.00 hodinou), je ubytovatel oprávněn požadovat za něj zvláštní odměnu. Tato zvláštní odměna musí však být vyznačena na ceníku pokoje, popř. v informační složce pokoje. Ubytovatel může tato plnění také z provozních důvodů odmítnout.

9.3 Ubytovateli náleží právo na zúčtování v jakoukoliv dobu, popř. vyúčtování jeho plnění v mezidobí.


 1. Povinnosti ubytovatele
  10.1 Ubytovatel je povinen poskytnout smluvená plnění v rozsahu odpovídajícím jeho standardu.

10.2 Zvláštní plnění ubytovatele, která mají povinnost vyznačení, která nejsou zahrnuta v odměně za ubytování, musí být zaplacena extra.


 1. Ručení ubytovatele za škody na přivezených věcech
  11.1 Ubytovatel ručí dle §§ 970 ff Zákoníku práce za věci přivezené pro smluvního partnera. Ručení ubytovatele existuje pouze tehdy, pokud byly tyto věci předány ubytovateli anebo osobám pověřeným ubytovatelem anebo předány na místo k tomu určené těmito osobami.

Pokud se ubytovateli prokázání nezdaří, ručí ubytovatel za své provinění nebo provinění svých lidí, jakož i vycházejících a vcházejících osob. Ubytovatel ručí dle § 970 odst. 1 Zákoníku práce nanejvýš do částky ve výši EUR 550,--. Nevyhoví-li smluvní partner nebo host výzvě ubytovatele, aby bez prodlení uložil své věci na zvláštním místě určeném pro úschovu věcí, je ubytovatel osvobozen od jakéhokoliv ručení. Výše případného ručení ubytovatele je omezena maximálně výší sumy pojištění povinného ručení aktuálního ubytovatele. Musí být zohledněno zavinění smluvního partnera nebo hosta.

11.2 Ručení ubytovatele je pro lehkou nedbalost vyloučeno. Pokud je smluvní partner osobou podnikající, vylučuje se též ručení za hrubou nedbalost. V tomto případě nese smluvní partner důkazní břemeno za prokázání zavinění. Následné škody nebo nepřímé škody, jakož i ušlé zisky nebudou v žádném případě nahrazeny.

11.3 Za cenné předměty, peníze a cenné papíry ručí ubytovatel pouze do aktuální výše EUR 550,--. Ubytovatel ručí za škodu překračující tuto částku pouze v případě, že tyto předměty převzal do úschovy na základě znalosti jejich povahy anebo v případě, že byla škoda zaviněna jím samotným anebo jeho personálem. Omezení ručení dle bodů 12.1 a 12.2 platí analogicky.
11.4 Uschování cenných předmětů, peněz a cenných papírů může ubytovatel odmítnout, pokud se jedná o podstatně cennější předměty, než dávají hosté dotyčného ubytovacího zařízení obvykle do úschovy.

11.5 V každém případě převzaté úschovy je ručení vyloučeno, pokud smluvní partner a/nebo host neoznámí ubytovateli vzniklou škodu bez prodlení. Kromě toho musí být tyto nároky uplatněny soudní cestou do tří let od okamžiku, kdy se o tom dozvěděl anebo možná dozvěděl ze strany smluvního partnera, popř. hosta; jinak právo na ně zaniká.


 1. Omezení ručení
  12.1 Je-li smluvní partner spotřebitelem, je vyloučeno ručení ubytovatele za lehkou nedbalost s výjimkou poškození zdraví nebo ztráty na životech.

12.2 Je-li smluvní partner osobou podnikající, je vyloučeno ručení ubytovatele za lehkou a hrubou nedbalost. V tomto případě nese smluvní partner důkazní břemena za prokázání zavinění. Následné škody, nehmotné škody nebo nepřímé škody, jakož i ušlé zisky se nenahrazují. Škoda, která má být nahrazena, je v každém případě omezena výší zájmu svěření.


 1. Držení zvířat
  13.1 Zvířata smí být přivezeny do ubytovacího zařízení pouze po předchozím udělení souhlasu ubytovatele a nanejvýš za zvláštní úhradu.

13.2 Smluvní partner, který s sebou přiveze zvíře, je povinen toto zvíře opatrovat během svého pobytu, popř. na něho dohlížet nebo jej nechat opatrovat a dohlížet na něj ze strany vhodné třetí osoby.

13.3 Smluvní partner, popř. host, který s sebou zvíře přiveze, musí disponovat odpovídajícím pojištěním týkajícím se povinného ručení za zvířata, popř. soukromého povinného ručení, které kryje rovněž možné škody způsobené zvířaty. Doklad o odpovídajícím pojištění musí být předložen na výzvu ubytovatele.

13.4 Smluvní partner, popř. jeho pojistník ručí vůči ubytovateli v celém rozsahu za škodu, kterou přivezená zvířata způsobí. Škoda zahrnuje obzvláště také ta náhradní plnění ubytovatele, která musí ubytovatel poskytnout vůči třetím osobám.

13.5 V salónech, společenských, restauračních prostorách a prostorách wellnessu zvířata pobývat nesmí.


 1. Prodloužení ubytování
  14.1 Smluvní partner nemá žádný nárok na to, aby svůj pobyt prodloužil. Pokud smluvní partner oznámí své přání ohledně prodloužení pobytu včas, může ubytovatel s prodloužením smlouvy o ubytování souhlasit. Ubytovatel však není vázán žádným závazkem.

14.2 Pokud smluvní partner nemůže v den odjezdu opustit ubytovací zařízení, protože jsou veškeré odjezdové možnosti uzavřeny z důvodu nepředvídatelných mimořádných okolností (např. extrémní sněžení, povodeň atd.) anebo jsou nepoužitelné, prodlužuje se smlouva o ubytování automaticky na dobu trvání nemožnosti odjezdu. Snížení odměny za tuto dobu pobytu je však možné pouze tehdy, pokud smluvní partner nemůže využít zcela nabízená plnění ubytovacího zařízení v důsledku mimořádných klimatických podmínek.

Ubytovatel je oprávněn požadovat nejméně tu odměnu, která odpovídá ceně účtované za obvyklých okolností mimo hlavní sezónu.


 1. Ukončení smlouvy o ubytování – předčasné zrušení

15.1 Pokud byla smlouva o ubytování uzavřena na dobu určitou, končí tak uplynutím doby jejího trvání.

15.2 Pokud smluvní partner odcestuje předčasně, je ubytovatel oprávněn požadovat sjednanou odměnu v plné výši. Ubytovatel odečte to, co si v důsledku nevyužití své nabídky plnění ušetřil anebo to, co obdržel na základě jiného pronajmutí objednaných prostor. Úspora existuje pouze tehdy, pokud je ubytovací zařízení v okamžiku nevyužití objednaných prostor ze strany hosta v plné míře vytížené, a pokud prostor může být pronajat na základě stornování ze strany smluvního partnera dalším hostům. Důkazní břemeno týkající se úspory nákladů nese smluvní partner.

15.3 V důsledku smrti hosta končí smlouva s ubytovatelem.

15.4 Pokud byla smlouva o ubytování uzavřena na dobu neurčitou, mohou smluvní strany smlouvu zrušit do 10.00 hodin třetího dne před zamýšleným koncem smlouvy.

15.5 Ubytovatel je oprávněn zrušit smlouvu o ubytování s okamžitým účinkem z důležitého důvodu, obzvláště pokud smluvní partner, popř. host a) využije prostory značně nevýhodně anebo znechutí pobyt ostatním hostům, vlastníku, jeho lidem anebo, třetím osobám pobývajícím v ubytovacím zařízení v důsledku bezohledného, neslušného nebo jinak hrubě nevhodného chování anebo se proviní vůči těmto osobám spácháním trestného činu vůči vlastnictví, mravnosti nebo tělesnému bezpečí;

 1. b) bude napaden nakažlivou nemocí nebo nemocí, kterou překračuje dobu trvání ubytování nebo bude jeho stav jinak vyžadovat péči;
 2. c) nezaplatí předložené faktury v termínu splatnosti během nárokovatelné zákonem dané lhůty (3 dny).

15.6 Pokud bude splnění smlouvy neuskutečnitelné v důsledku zásahu vyšší moci (např. živelné pohromy, stávka, propuštění, úřední opatření atd.), může ubytovatel smlouvu o ubytování kdykoliv zrušit, aniž by dodržel výpovědní lhůtu, pokud smlouva nebude již v souladu se zákonem platit jako zrušená, anebo pokud je ubytovatel osvobozen od své povinnosti ubytovávat. Případné nároky na náhradu škody atd. smluvního partnera jsou vyloučeny.


 1. Místo plnění, příslušnost místního soudu a volba práva
  16.1 Místem plnění je místo, na kterém se ubytovací zařízení nachází.

16.2 Tato smlouva podléhá rakouskému formálnímu a hmotnému právu s vyloučením pravidel Mezinárodního soukromého práva (obzvláště IPRG a EVÜ), jakož i kupní právo Spojených národů.

16.3 Výlučnou příslušnost místního soudu má v případě dvoustranného podnikatelského obchodu sídlo ubytovatele, přičemž je ubytovatel kromě toho oprávněn uplatňovat svá práva také u každého jiného místního a věcně kompetentního soudu.

 

 1. Ostatní
  17.1 Pokud výše zmíněná ustanovení nestanovují nic zvláštního, začíná běžet lhůta doručením písemnosti nařizující lhůtu smluvním partnerům, kteří musí lhůtu zachovat. Při výpočtu lhůty, která je určena dle počtu dní, nebude zahrnut den, do kterého spadá termín anebo událost, podle které se řídí počátek lhůty. Lhůty určené podle týdnů nebo měsíců se vztahují na ty dny toho týdne nebo toho měsíce, který svým pojmenováním nebo počtem odpovídá tomu dni, od kterého musí být lhůta počítána. Pokud tento den v měsíci chybí, je rozhodující poslední den v tomto měsíci.

17.2 Prohlášení musí být doručeny vždy druhému smluvnímu partnerovi poslední den lhůty (24:00 hodin).

17.3 Ubytovatel je oprávněn započítat vlastní pohledávky na pohledávku smluvního partnera, ledaže by byl ubytovatel insolventní, anebo pokud je pohledávka smluvního partnera stanovena soudem, anebo pokud ji ubytovatel uznal.

17.4 V případě mezer v úpravě platí odpovídající zákonná ustanovení. Kodex týkající se formálního oblečení: Prosím, dbejte na to, že se navečer v restaurantu vyžaduje elegantní oblečení. U pánů se vyžadují dlouhé kalhoty.

 

Copyright © 2023 Therme Laa
You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close